Κόρη του Χιτλερ η Ανγκελα Μέρκελ;;;;;;


Ενα σενάριο κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό ότι η Άγκελα Μέρκελ είναι αποτέλεσμα τεχνιτής γονιμοποίησης από κατεψυγμένο σπέρμα του Αδόλφου Χίτλερ.
Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο επιστημονικής προπαγάνδας,αλλα εμπλέκεται το όνομα της KJB που σε κάνει να λες ότι βρέθηκε μια ακόμη θεωρεία συνωμοσίας στην επιφάνεια.
Δεν ξέρω το κατα πόσο μπορεί να στέκει το εν λόγο δημοσίευμα αλλα αξίζει σίγουρα της προσοχής μας.....Angela Merkel Is Hitler'sDaughter?
August 1, 2007Blurb from David Meyer's August 2007 Last TrumpetNewsletter:
Angela Merkel was born in the D.D.R., the Communist portion of Germany in 1954. Her biography says she was born on July 17, 1954,and that she is the daughter of a Lutheran minister from an EastGerman-controlled church. Recently, however, Soviet KJB archive filesreveal an entirely different story. Stasi GDR files indicate that she wasborn on April 20th, 1954, and details of her birth were included in therecords of the German Dr. Karl Klauberg, who was one of the Nazi"death doctors" convicted by Soviet courts and imprisoned. When helater was recognized as a brilliant scientist, he was released afterseven years and was recognized as the father of artificial insemination. The Soviets were even more intrigued when they discovered Dr.Klauberg had preserved frozen samples of the sperm of Adolf Hitler. The forces of darkness in high places decided to try to produce a childfrom Hitler's sperm, obviously for occult and illuministic purposes. Dr.Klauberg then brought the youngest sister of Eva Braun (Hitler's wife),
whose name was Gretl, to Eastern Germany, and the result of theexperiment produced not a biological son of Hitler, but rather adaughter. Amazingly, Adolf Hitler was born on April 20th, 1889, andAngela Merkel was born on April 20th, 1954. (April 20th is 11 daysbefore the witches' high sabat of Beltaine.) Angela became a custodianof the Catholic Church through its connections with the East GermanLutheran Church. Once a German Pope would take the Roman throne,Angela Merkel was to also take her biological father's position asGerman Chancellor. On April 20th, 2005, the Nazi Joseph Ratzingerbecame Pope Benedict XVI, (16th), precisely on the 116th birthday of Adolf Hitler. Then on November 22nd, 2005, Hitler's biologicaldaughter, Angela Merkel was elected Chancellor of Germany. The dayof that election, November 22nd, was the anniversary of thepublication of Charles Darwin's Origin of the Species, which is anantichrist publication denying the Creator of the universe.If the Soviet record is true, and the evidence is strong, it opens upsome amazing possibilities. The undeniable fact is that Angela Merkelcame from obscurity to triumviral power as German Chancellor,President of the European Union, and head of the powerful G-8economic cartel. When I began to do further research on this, Idiscovered that Hitler's father, who took the name Hitler, was theillegitimate son of a Rothschild mistress whose last name wasSchicklgruber. The etymology of the name Hitler reveals that the namemeans a shepherd who lives in a hut. The name Adolf from Old HighGerman means noble wolf. Thus, his combined name indicates that hewas the Shepherd Wolf, or false shepherd. Strangely enough, PopeRatzinger, or Benedict XVI, also has the title of Shepherd of the Church,and since he took office, the Roman Catholic Church has had a Germanshepherd. Incidentally, that breed of dog resembles a wolf. We alsoknow that Adolf Hitler nicknamed himself Herr Wolf. His East Prussianheadquarters was called Wolfsschanze; his headquarters in France wascalled Wolfsschlucht, and his headquarters in the Ukraine was calledWerwolf. Will the powerful European Union become the New WorldOrder and Fourth Reich? Only God knows.One more interesting point is that Chancellor Angela Merkel has anunusual obsession with the works of the occult composer RichardWagner, who was a Satanist. She made her obsession known in aninterview with the newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung in July2005. Wagner wrote the infamous composition called Parsifal, which ispurely occult and demonic. Parsifal was a favorite of Adolf Hitler aswell, and Hitler stated that the music of Wagner occupied his mind.Angela Merkel, like Adolf Hitler, is deeply fascinated with Wagner'sRide of the Valkyries. The valkyries were minor female deities thatwould ride through every battle to gather the most valiant of the slain

and carry them off to a place called Valhalla where they would wait to join the army of Odin in the last battle at the end of the world.Is this woman, Angela Merkel, being used of Satan to marshal theforces for the last battle called Armageddon? It is also interesting tonote that Chancellor Merkel has exactly the same eyes as ChancellorHitler, and she bears a striking resemblance to him except for the littlemoustache, of course.
January 7, 2007Daughter Of Adolph Hitler Vows To Complete European UnionBy: Sorcha Faal, and as reported to her Western SubscribersIt is with troubling concern that we report today that the WesternNations have announced this week that the ancient German city of Meerholz, Germany has now become the 'Heart' of the European Unionwith the inclusion of the former Soviet block nations of Bulgaria andRomania.The symbolism of this ancient citadel, founded in 1170 by the GermanEmperor Frederick Barbarossa (who was also crowned the HolyRoman Emperor in 1155, and who has been known throughout historyas Barbarossa) now being the 'Heart' of Europe cannot be lost upon
our World of today, particularly when viewed in the light of theGerman Chancellor Angela Merkel's vow today to unite all of Europeunder one single constitution, which in effect would wipe out theNational Sovereignty of all the countries in the European Union.This vow being made by Angela Merkel to unite the EuropeanContinent under one flag cannot be ignored, especially when viewed inthe light of still secret, but 'obtainable', Soviet KGB archive files whichpresent a terrifying portrait of the present German Chancellor as beingthe daughter of the former German Nazi Leader, Adolf Hitler.Though said to be born on July 17, 1954 in the former Sovietcontrolled German Democratic Republic (East Germany), AngelaMerkel's Stasi GDR file (currently still held in the Soviet KGB archives)states that she was instead born on April 20, 1954, the birth date of her 'true' father, Adolph Hitler who was born on April 20, 1889.The means of Angela Merkel's birth, as detailed in these documents,was based upon the research of the German Doctor Carl Clauberg, andthough classified as one of the worst Nazi 'Angel of Death' doctors,and convicted by the Soviet Courts as being a 'war criminal', wasnevertheless freed by the Soviets as he was recognized as being the'Father' of artificial insemination.According to these reports, Doctor Clauberg was released by theSoviets after serving only seven years of his sentence in return forturning over to the KGB his hidden files on his Nazi artificialinsemination experiments and, more horrifically, the frozen sperm of the former Nazi Dictator, Adolf Hitler.Upon their receipt of the Nazi files on artificial insemination, alongwith Hitler's frozen sperm, the Soviet Politicheskoye Buro (Politburo)authorized the experiments to 'resurrect', 'if possible', a child bearingthe 'genetic markers' of Adolph Hitler.Doctor Clauberg then brought to the GDR (Communist East Germany)the wife of Adolph Hitler's, Eva Braun, youngest, and most devoted tothe Third Reich, sister, Gretl to be the 'surrogate' mother for theintended offspring of the Hitler's frozen sperm. It was 'reasoned' thatthe combining of the genes between Hitler's sperm and Eva Braun'sclosest family would produce for the Soviets a 'near match' of what achild of Hitler and Eva Braun would have been, should one have beenborn.
Upon the birth of Angela Merkel in 1954 it was 'agreed upon' by theSoviets, Americans and the Vatican, that she would be 'placed' underthe 'control' of the Catholic Church through its 'connections' with theGDR Lutheran Church, and whom she was in fact placed with. DoctorClauberg, after the birth of Hitler's Daughter, and upon his return toWest Germany was promptly imprisoned and then murdered almosttwo years later while still in custody of the West German andAmericans.In the, aforementioned, 'agreement' between the Soviets, theWestern Powers and the Vatican, the 'ascendancy' of Hitler's Daughterto power could not be achieved until the Vatican also brought to powera German Pope, and which was accomplished in 2005 following thedeath of Pope John Paul I, and which then brought to power theformer German Nazi Joseph Ratzinger, and who is now known as PopeBenedict XVI, and who assumed the Leadership of the Roman Churchon April 20, 2005 following his election the previous day.(It goes without mentioning the significance of the present Nazi Popetaking power on the 116th birthday anniversary of Adolph Hitler.)Quickly following the Nazi German Pope to European power, Hitler'sDaughter was elected as the Chancellor of Germany on November 22,2005, and which is one of the most significant dates for the WorldGlobalists, as it was on November 22, 1859 that the 'final assault'upon Christianity was made with the publishing of Charles Darwin's"On the Origin of Species by Means of Natural Selection", and whoseintention of fragment the Western Worlds peoples from their truestorigins, and meanings, has succeeded beyond their expectations.Today, the Daughter of Hitler, holding the same office as her father,Chancellor of Germany, is now the most powerful human being on ourEarth as she is also the President of the European Union (EU) and thehead of the powerful Western Economic Block known as the G-8.More concerning, however, is that her Fathers dream of unitingEurope under German/Vatican control through war is now to beaccomplished by his Daughter using deception. For as we have beentaught from our ancient past, in the uniting of the Continent begins thedestruction of our present World, and which as the New Comet runs,and as Mabus has died, begins the tribulations of awakening and FinalDestruction of the dragons of old.

Σχόλια