Θανατηφόρο κτύπημα απο τον Ήλιο (Video)


Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. Αποκαλυψις 16.8

Αν κανείς κρυφτεί πίσω από την πόρτα θα γλυτώσει Θα είναι ξαφνικό. ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
http://www.truthison.com

Σχόλια